با عضویت در خبرنامه از تولید جدیدترین نرم افزارهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

قوانین نموداری


نام نرم افزار: آزمون ساز وکالت
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 12000تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: مجموعه آزمون های وکالت
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 9500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق تعهدات
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی کیفری
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده اصول فقه
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای عمومی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای اختصاصی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق تعهدات
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی کیفری
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده اصول فقه
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای عمومی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای اختصاصی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: مجموعه آزمون های وکالت
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 9500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۷۰۰ نکته کلیدی اصول فقه
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۰۰۰ نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۰۰۰ نکته کلیدی حقوق تجارت
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۱۰۰ نکته کلیدی آ.د.کیفری
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۷۰۰ نکته کلیدی اصول فقه
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۰۰۰ نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۰۰۰ نکته کلیدی حقوق تجارت
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۱۰۰ نکته کلیدی آ.د.کیفری
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۲۰۰ نکته کلیدی حقوق جزا
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۲۰۰ نکته کلیدی حقوق جزا
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق تعهدات
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده آیین دادرسی کیفری
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده اصول فقه
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای عمومی
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق جزای اختصاصی
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۵۰۰ پرسش برگزیده حقوق مدنی
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قوانین همراه
ویژه سیستم عامل: ویندوز
نسخه:اول
قیمت: 8500تومان

بزودی
اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۵۶۰ نکته کلیدی حقوق مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: ۱۵۶۰ نکته کلیدی حقوق مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آزمون ساز وکالت۲
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 14000تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آزمون ساز وکالت۲
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 14000تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آزمون ساز وکالت۳
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 35000تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آزمون ساز وکالت۳
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 35000تومان

اطلاعات بیشتر...