با عضویت در خبرنامه از تولید جدیدترین نرم افزارهای حقوقی مطلع شوید.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

قانون یارها


نام نرم افزار: قوانین مدنی،آ.د.مدنی،تجارت،جزا،کیفری
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 4500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قانون مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 1800تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قانون آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 1800تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قانون تجارت
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 1800تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قانون مجازات اسلامی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 1800تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قوانین همراه
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 8500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: قوانین همراه
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 8500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون تجارت
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون مجازات اسلامی
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون آیین دادرسی کیفری
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون (همه قوانین)
ویژه سیستم عامل: اندروید
نسخه:اول
قیمت: 22000تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون آیین دادرسی مدنی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون تجارت
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون مجازات اسلامی
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون آیین دادرسی کیفری
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 5500تومان

اطلاعات بیشتر...

نام نرم افزار: آوای قانون (همه قوانین)
ویژه سیستم عامل: آی او اس
نسخه:اول
قیمت: 22000تومان

اطلاعات بیشتر...